სურათზე ნაჩვენებია, GGBC და CaBOL ინციატივების, ფეხსახსრიანების ფილოგენეტიკური ხის წინასწარი შედეგები საქართველოსა და სომხეთისთვის. ამ ეტაპისთვის მონაცემთა ბაზა რომელსაც ნაჩვენები ხე ეყრდნობა მოიცავს 5668 ერთეულს (ინდივიდს) რომელთაგან 4752 საქართველოდან ხოლო 916 სომხეთიდანაა. მათგან 3783 და 443 ინდივიდი (საქართველოდან და სომხეთიდან შესაბამისად) შესაბამისი ბარკოდებითაა.